İş Sağlığı

Is sağlığı

Ülkemizde 6331 sayılı Is Sağlığı ve Güvenliği Kanununun çıkması ve yaygınlaşması ile bir çok işletme, işveren ve çalışan Is Sağlığı ve iş güvenliği kavramlarını daha fazla duymakta ve bu konu ile yasal zorunluluk gereği bile olsa az veya çok karşılaşmaktadır.

Is Sağlığı ve güvenliği kanunun çıkması üzerinde yaklaşık 3 yıl geçmesi rağmen e ne yazıkki bu konuda istenilen mesafeler kat edilememiş ve hem alınan işletme teknik tedbirlerinde hamde çalışan sağlığı açısından önem arz edene koruyucu hekimlik uygulamaları başta olmak üzere iş sağlığı alanında ciddi iyileştirmeler yapılamamıştır.

Burada önemli bir anektot olarak şunu belirtmek gerekir ki kavramlarını dahi birbirinden uzak tutamadığımız ‘’Is Sağlığı’’ ve ‘’Iş Güvenliği’’ temel paydalarından iş güvenliği kavramı ve uygulamalarının nerdeyse her işletme de daha çok önemsenmekte ve daha detaylı çalışmalar yapıldığı görebilmekteyiz. İş Güvenliği alanında detaylı bir çok çalışmanın yapılması bir bakıma sevindirici olması ile birlikte Iş Sağlığı uygulamalarında aksatılan bazı hususların özellikle çalışanların mesleki hastalıklarının artması, iş verim ve performanslarının düşmesi, çalışma izin sürelerinin artması ve bazı hastalıkların yaygınlaşmasına neden olabilmektedir.

Özelikle İşyeri Hekimleri tarafından çalışanların sağlık gözetimlerinin detaylıca takip edilmesi, işyerinde çalışacak diğer sağlık personeli ile birlikte işyeri hijyen denetimlerinin ele alınması, iş hijyen ölçümlerinin yetkili firmalarca yapılmasının temin edilmesi, iş sağlığı konularında zorunlu eğitimlerin verilmesi, kişisel koruyucu donanımların uygun şekilde seçimi ve tedariki noktasında hekim ve sağlık personelinin inisiyatif kullanması çok önemlidir. Yine çalışma koşullarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklere karşı çeşitli analizlere tabii tutulması ve çalışma koşullarının sağlık riskleri açısından değerlendirmesi koruyucu hekimlik açısından iş sağlığı ve güvenliğindeki yeni yaklaşıma çok uygun olacaktır.

Sertifikalı İlkyardım Eğitimlerinin Aldırılması

Yürürlükteki İlkyardım Yönetmeliği’nin 16. Maddesi’ne göre (R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406) ;
Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen çalışanların belirli oranlarda yönelik sertifikalı ilkyardım programlarına katılmaları zorunludur. Az tehlikeli işletmelerde çalışanlar arasında her yirmi personel için bir çalışan, çok tehlikeli ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde ise her on personel için bir çalışan olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş ilkyardım merkezlerinden “Temel İlkyardım Eğitimi” eğitimi alarak işyerinde sertifikalı ilkyardımcının bulundurulması zorunludur. Alınan bu eğitim sonrasında il sağlık müdürlüğü tarafından organize edilen teorik ve pratik sınavlardan başarılı olan personele ilkyardım ehliyeti- sertifikası verilmektedir.

Sağlık Muayenelerinin Yasal Yükümlülüğü

Günümüzde hastalıkların önemli ölçüde artması ve çalışanların işletmelerin kötü ve olumsuz koşullarından etkilenmesi sonucu meslek hastalıkları olarak ta tanımlanabilecek birçok hastalık hallerine maruz kalmaktadırlar.

İşin devamı süresince periyodik olarak ortalama düzeyde ise en az yılda bir, bedence çalışanların çalıştıkları işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair sağlık tetkikleri ve muayene raporları olmadıkça işe alınmaları ve işte çalıştırılmaları yasaktır. İşe yeni başlarken ve periyodik olarak yapılacak sağlık gözetimi ile çalışanların yaptığı işten veya işyerinden ne düzeyde zarar ve rahatsızlık görecekleri bu sayede işyeri hekimleri tarafından gözlemlenebilinecektir.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. Maddesine göre işveren; aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını ve sağlık raporlarını hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır.

     Sağlık Muayene ve Raporlarının Tekrarlanması 

  • İşe girişlerinde.
  • iş değişikliğinde.
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde
  • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre periyodik aralıklarla

Bu kapsamda çalışanlarınızın sağlık tetkiklerinin yapılması mobil sağlık aracımız vasıtasıyla işyeri sınırlarınız dahilinde ele alınmakta ve üretim-iş kayıplarınızın önüne geçmekteyiz.
Yapılacak işin niteliğine uygun olacak düzeyde hekim muayenesi öncesinde gerekecek sağlık tetkiklerinin ve bu tetkiklere dair uzman hekimlerin ilgili raporlarının tarafınıza sunulmasından sonra çalışanlarınız hekim muayenesinden geçirilerek yapılacak işe uygun sağlık raporları vermekteyiz.
Ayrıca işe giriş veya periyodik olarak ele alınması gerekli sağlık tarama ve raporları, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İşyeri Hekimlerimiz tarafından yapılacak sözleşmelerle tüm çalışanlarınızın bu konudaki sürekli ihtiyaçlarınıza yapılacak belirli veya belirsiz süreli sözleşmelerle cevap verebilmekteyiz.

Sağlık Muayenelerinin Yasal Yükümlülüğü

Günümüzde hastalıkların önemli ölçüde artması ve çalışanların işletmelerin kötü ve olumsuz koşullarından etkilenmesi sonucu meslek hastalıkları olarak ta tanımlanabilecek birçok hastalık hallerine maruz kalmaktadırlar.

İşin devamı süresince periyodik olarak ortalama düzeyde ise en az yılda bir, bedence çalışanların çalıştıkları işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair sağlık tetkikleri ve muayene raporları olmadıkça işe alınmaları ve işte çalıştırılmaları yasaktır. İşe yeni başlarken ve periyodik olarak yapılacak sağlık gözetimi ile çalışanların yaptığı işten veya işyerinden ne düzeyde zarar ve rahatsızlık görecekleri bu sayede işyeri hekimleri tarafından gözlemlenebilinecektir.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. Maddesine göre işveren; aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını ve sağlık raporlarını hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır.

     Sağlık Muayene ve Raporlarının Tekrarlanması 

  • İşe girişlerinde.
  • iş değişikliğinde.
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde
  • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre periyodik aralıklarla

Bu kapsamda çalışanlarınızın sağlık tetkiklerinin yapılması mobil sağlık aracımız vasıtasıyla işyeri sınırlarınız dahilinde ele alınmakta ve üretim-iş kayıplarınızın önüne geçmekteyiz.
Yapılacak işin niteliğine uygun olacak düzeyde hekim muayenesi öncesinde gerekecek sağlık tetkiklerinin ve bu tetkiklere dair uzman hekimlerin ilgili raporlarının tarafınıza sunulmasından sonra çalışanlarınız hekim muayenesinden geçirilerek yapılacak işe uygun sağlık raporları vermekteyiz.
Ayrıca işe giriş veya periyodik olarak ele alınması gerekli sağlık tarama ve raporları, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İşyeri Hekimlerimiz tarafından yapılacak sözleşmelerle tüm çalışanlarınızın bu konudaki sürekli ihtiyaçlarınıza yapılacak belirli veya belirsiz süreli sözleşmelerle cevap verebilmekteyiz.